Vem får tillgång till mina prover?

Samtliga prov märks med en streckkod och förflyttas efter insamling till biobanken vid Karolinska Institutet, som ser till att det insamlade biologiska materialet hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Biobanken lagrar biologiska prov i frysar (-80°C eller-20°C). Alla prov och processer är möjliga att spåra då streckkodsmärkning och automatiserade hanteringsprocesser används. Biobanken har mycket höga säkerhetskrav för att undvika att prov blir förstörda eller hopblandade eller att icke-auktoriserade personer får tillgång till materialet. Enligt den svenska biobankslagen (2002:297) är alla prov som lagras registrerade och märkta på ett sådant sätt att det tillåter att prover kan spåras till en donator och ett personnummer.

För varje ny forskningsfråga kommer en etikprövningsnämnd att granska och godkänna forskningen innan prov i KI Biobank används, och att provgivaren då kan komma att bli kontaktad igen.

  • För vissa specialanalyser kan kodade prover komma att användas av forskare och/eller läkemedelsföretag både inom EU/EES-området och utanför t.ex. USA – mottagarna kommer inte att känna till provets ursprung och dessa prov förstörs eller skickas tillbaka när de inte längre behövs.

Säkerhet och sekretess gällande de prov som registreras säkras av datasystem med mycket hög säkerhet. Backup för databaserna, begränsad tillgång till datorerna, loggar för all inmatning av data och ändringar är några av de rutiner som tillämpas. Registrering av personuppgifter och överföring av sådana uppgifter regleras av lagstiftning. Enligt denna lagstiftning krävs det att samtliga försökspersoner ger sitt samtycke till registrering i biobanken och dessutom kommer försökspersonerna att informeras om att de har rätt att få reda på vad som finns registrerat samt att de kan begära att ta bort sin personliga information ur biobanken.

All information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med person­uppgiftslagen (§ 4 PUL). Du kan skriftligen begära att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varifrån informationen har hämtats och till vilka kategorier av mottagare som uppgifter lämnats ut. Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång per år utan kostnad. Om det visar sig att det finns någon felaktig information om dig, kommer informationen att korrigeras.

Du kan skriftligen begära att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dej, varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka kategorier av mottagare uppgifter eventuellt har lämnats ut. För personuppgifter råder sekretesslagen 9 kap 4 § jämförd med sekretessförordningen (1980:657) 3 §, vilket ger ett gott sekretesskydd.

 

  • Prov kommer att förvaras i KI Biobank på Karolinska Institutet
  • Prov får unika koder så att sammanblandning ej kan ske
  • Personuppgifter är säkert skyddade
  • Prover förstörs eller avidentifieras på provgivarens uppmaning
  • Provgivaren har rätt att få ett registerutdrag en gång per år

 

Huvudman för biobanken är Karolinska Institutet.

Uppdaterad av:

christophercederroth 2015-11-21